აირჩიეთ ტარიფები
კვარტალი
წელიწადი
დაზოგეთ 16%-მდე წლიურად გადახდისას
{{tariff.paketCode}}
  ₾ {{tariff.priceQuarterly*4 }}
{{priceAnnual? tariff.priceAnnual : tariff.priceQuarterly}}
წელი
შესაძლებეია შეძენა მხოლოდ წლიურად
{{tariff.title}}
{{tariff.body}}
{{tariff.paketCode}}
{{tariff.paketDescription}} აირჩიეთ ტარიფი
  ₾ {{tariff.priceQuarterly*4 }}
{{priceAnnual? tariff.priceAnnual : tariff.priceQuarterly}}
წელი
WALLET
UPERA
UNIcard Plus
UNIcard Ultra
{{item.serviceName}}
{{(emojiToStr(item.wallet) != '[x]' && emojiToStr(item.wallet) != '[c]') ? item.wallet : ''}}
{{(emojiToStr(item.upera) != '[x]' && emojiToStr(item.upera) != '[c]') ? item.upera : ''}}
{{(emojiToStr(item.unicardplus) != '[x]' && emojiToStr(item.unicardplus) != '[c]') ? item.unicardplus : ''}}
{{(emojiToStr(item.uniultra) != '[x]' && emojiToStr(item.uniultra) != '[c]') ? item.uniultra : ''}}
ჩვენ შესახებ
შპს "ფეი უნიქარდი" (ს/ნ:404519455) ოპერირებს საქართველოს ეროვნული ბანკის საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციისა (N:0052-9004) და Visa International/Mastercard აფილირებული წევრობის ფარგლებში.
ფეიუნიქარდი პირველი არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს ელექტრონულ საფულეს და არასაბანკო საგადახდო Visa/Mastercard ბარათებს უნიქარდის ლოიალობის ბარათთან ერთად.
ფეიუნიქარდის პროდუქტები მჭიდროდ არის ინტეგრირებული უნიქარდის ლოიალობის სისტემასთან და საპარტნიორო ქსელთან. ფეიუნიქარდის/უნიქარდის Co Brand საგადახდო ბარათის ლოიალური მომხმარებელი სარგებლობს შეღავათიანი ტარიფებით, იღებს ქეშბექს ელექტრონული ფულის სახით, უნიქულებს, ფასდაკლებებს და მუდმივ სპეციალურ შეთავაზებებს უნიქარდის პარტნიორებისაგან.
ფეიუნიქარდის ელ-საფულით მომხმარებელს საშუალება აქვს, გააერთიანოს საგადახდო და დაგროვების ბარათები ერთ სივრცეში, გადაიხადოს თანხა ნებისმიერ ობიექტში და ასევე, ვებპლატფორმებზე; გადარიცხოს ან დააკონვერტიროს თანხა ან გადაიხადოს კომუნალური გადასახადები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თითოეული ფინანსური ოპერაციისთვის მიიღოს ჯილდო.
ფეიუნიქარდის მომხმარებლის სახსრები განთავსებულია ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე და დაცულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თქვენი პირადი ინფორმაცია და სახსრების ბრუნვა/ხელმისაწვდომობა გარანტირებულად კონფიდენციალურია მესამე მხარისთვის და მხოლოდ თქვენი ნებით განიკარგება. ჩვენ არ ვიყენებთ თქვენს სახსრებს სხვა მიზნებისთვის, გარდა თქვენი პირადი ფინანსური ოპერაციებისა.
ფეიუნიქარდის საბარათე ოპერაციები დაცულია საერთაშორისო სისტემების Visa/Mastercard სტანდარტებით.
About Us
"Pay Unicard" LLC (ID:404519455) operates under NBG Payment Service Provider Licence (R/N:0052-9004) and Visa International/Mastercard affiliate membership.
PayUnicard is the first non-banking institution in Georgia to offer its customers e-wallet and Visa/Mastercard services in addition to the Unicard loyalty card.
PayUnicard products are accurately integrated into the Unicard loyalty program and partnership network. Loyal customers of the PayUnicard/Unicard Co Brand payment card receive reduced rates, e-money cashback, UNIPoints, discounts and various ongoing special offers from Unicard partners.
With PayUnicard's e-wallet, customers can combine payment and loyalty cards in one space, make payments at any facility and online, transfer or exchange money, pay utility bills. Most importantly, they receive a reward for each financial transaction.
The funds of PayUnicard customers are placed in nominal ownership accounts and are protected under Georgian law. Your personal data and turnover/access to your funds are guaranteed to be kept confidential from third parties and are at your sole discretion. We do not use your funds for any purpose other than your personal financial transactions.
PayUnicard card transactions are protected by the international standards of the Visa/Mastercard systems.
{{f.categoryName}}{{f.toggled ? '-' : '+'}}

{{chi.question}}    ••• {{chi.contentDescription}}

Offers & campaigns
Content here
Offers & campaigns
Content here
ტარიფები

მომსახურების ტიპები და სატარიფო ბადეები 09/2020

მომსახურება
ფეი უნიქარდის ანგარიშების და ბარათების მომსახურება:
1ფეი უნიქარდის ელექტონული საფულის ანგარიშის გახსნა / დახურვა (მულტისავალუტო: GEL, USD, EUR)
2VISA საერთაშორისო ბარათის დამზადება (სახელიანი/უსახელო)
3VISA საერთაშორისო დამატებითი ბარათის დამზადება (სახელიანი/უსახელო)
4Mastercard საერთაშორისო ბარათის დამზადება (სახელიანი/უსახელო)
5Mastercard საერთაშორისო დამატებითი ბარათის დამზადება (სახელიანი/უსახელო)
6ბარათის მიწოდების სერვისი (თბილისის ტერიტორიაზე)
7დამატებითი სავალუტო ანგარიშის გახსნა ელექტრონულ საფულეზე (GBP, UAH, RUB)
8აქტიური ელექტრონული საფულის ანგარიშის მომსახურების საკომისიო
9არააქტიური ელექტრონული საფულის ანგარიშის მომსახურება
10ბარათის PIN კოდის პირველადი ცვლილება (ვითიბი ბანკის ბანკომატზე)
11ბარათის PIN კოდის პირველადი ცვლილების შემდეგ ყოველი მომდევნო ცვლილება (ვითიბი ბანკის ბანკომატზე)
12დაზიანებული/დაკარგული ბარათის აღდგენა
13დაჩქარებული ბარათის დამზადება (სახელიანი)
14SMS მომსახურების საკომისიო
15უნაღდო თანხის კონვერტაცია
16ელექტორნულ საფულეზე/ბარათზე თანხის გადახარჯვის საკომისიო
17ფეი უნიქარდის ელექტრონული საფულის/ბარათის დაბლოკვა და განბლოკვა
18მულტისავალუტო ანგარიშის პრიორიტეტის მართვა (ნაშთის გამოსახვა/მართვა სასურველ ვალუტაში)
19დისპუტური ტრანზაქციების მართვის საკომისიო (სადავო ტრანზაქციების მართვა)
20ბარატის საერთაშორისო სტოპ სიაში შეყვანა (რეგიონების მიხედვით)
21ბარატის საერთაშორისო სტოპ სიაში შეყვანა (რეგიონების მიხედივთ შავი სია 1 აშშ დოლარი)
22ბარატის ლოკალურ სტოპ სიაში შეყვანა
23ანგარიშის მართვა და ამონაწერის გაკეთება ანგარიშიდან (24 თვის)
24დახურული ანგარიშიდან/24 თვეზე ხანდაზმულ ტრანზაქციებზე ამონაწერის გაკეთება
საკომისიო (STANDARD)
უფასო
3 ლარი
5 ლარი
3 ლარი
5 ლარი
5 ლარი
5 ლარი ერთი ვალუტუს დიმატება
0.6 ლარი თვეში / 6 ლარი წელიწადში
0.9 ლარი ყოველთვიურად (ნაშთის განულებამდე)
უფასო
0.50 ლარი
5 ლარი
25 ლარი
0.50 ლარი ყოველთვიურად/10 ლარი ყოველწლიურად
კონვერტაციის დღისთვის ფეი უნიქარდის მიერ დადგენილი კომერციული კურსით
28% წლიური
უფასო
უფასო
15 აშშ დოლარი
30 აშშ დოლარი, ორ კვირაში ერთხელ, თითო რეგიონი
1 აშშ დოლარი
უფასო
უფასო
10 ლარი

მომსახურების ტიპები და სატარიფო ბადეები 09/2020

მომსახურება
25ცნობა ანგარიშების მდგომარეობის შესახებ
26სატელეფონო ცენტრის მომსახურება (09:00-17:00)
27კომუნალური მომსახურების გადახდა
ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა:
28ნაღდი თანხის შეტანა ფეი უნიქარდის ელექტრონულ საფულეზე/ბარათზე სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებიდან
29თანხის ჩარიცხვა ფეი უნიქარდის ელექტრონულ საფულეზე/ბარათზე სხვა საბანკო/საბარათე ანგარიშიდან
30თანხის ჩარიცხვა ანგარიშზე ფეი უნიქარდის აპლიკაციის საშუალებით სხვა ბანკის ბარათის გამოყენებით
31ანგარიშზე ნაღდი თანხის შეტანა ფეი უნიქარდის სალაროდან
თანხის განაღდება ბარათით/ელექტრონული საფულის ანგარიშიდან:
32მეგობარი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება (ვითიბი ბანკი)
33სხვა ქართული/უცხოური ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება
34ბარათიდან თანხის გამოტანა ქართული/უცხოური ბანკის სალაროდან
35ნაღდი თანხის გატანა ფეი უნიქარდის სალაროდან
ანგარიშებს შორის თანხის გადარიცხვა:
36ფეი უნიქარდის ელექტრონულ საფულის და საბარათე ანგარიშებს შორის თანხის გადარიცხვა
37ფეი უნიქარდის საკუთარ საბარათე ანგარიშებს შორის თანხის გადარიცხვა
38ფეი უნიქარდის ელექტრონული საფულიდან სხვა ბანკის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა
თანხობრივი ლიმიტები
39ბანკომატიდან და პოს ტერმინალით თანხის განაღდები ლიმიტი (24 სთ)
40ბანკომატიდან და პოს ტერმინალით თანხის განაღდები ლიმიტი (კვირის)
41ბანკომატიდან და პოს ტერმინალით თანხის განაღდები ლიმიტი (თვის)
42ფეი უნიქარდის სალაროდან ნაღდი თანხის გატანის ლიმიტი (24 სთ)
43ფეი უნიქარდის სალაროში ნაღდი თანხის შეტანის ლიმიტი (24 სთ)
44პოს ტერმინალით სავაჭრო ობიექტში/ინტერნეტით შესყიდვის ლიმიტი (24 სთ)
45პოს ტერმინალით სავაჭრო ობიექტში/ინტერნეტით შესყიდვის ლიმიტი (კვირის)
46პოს ტერმინალით სავაჭრო ობიექტში/ინტერნეტით შესყიდვის ლიმიტი (თვის)
საკომისიო (STANDARD)
5 ლარი
უფასო
სერვის პროვაიდერის მიერ დადგენილი ტარიფის შესაბამისად
საკომისიოს მოცულობას ადგენს აპარატების მომსახურე კომპანია
ვითიბი, თიბისი, საქართველოს ბანკებიდან უფასო; საკომისიოს მოცულობას ადგენს ანგარიშის მომსახურე ბანკი.
მომსახურების ტარიფს ადგენს ანგარიშის მომსახურე ბანკი
უფასო
0.2% ; მინიმუმ 0.50 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
2% ლარი/ აშშ დოლარი/ევრო; მინიმუმ 6 ლარი, 3 აშშ დოლარი /ევრო
2%; მინიმუმ 6 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
თანხის 0.5%
უფასო
უფასო
თანხის 0.9%, მინიმუმ 0.9 ლარი
3,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში
10,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში
20,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში
1,500 ლარი და მისი ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში
30,000 ლარი და მისი ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში
3,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში
10,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში
20,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში

მომსახურების ტიპები და სატარიფო ბადეები 09/2020

მომსახურება
შენიშვნები:
ა)Mastercard-ის ბარათი გამოიყენება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე
ბ)სახელიანი ბარათის დამზადება მოხდება შეკვეთიდან მომდევნო სამუშაო დღეს
გ)უსახელო ბარათი გაიცემა იმავე დღეს
დ)დაჩქარებული ბარათის გაცემა მოხდება შეკვეთის დღეს
ე)აქტიური ანგარიში - თვეში 1 ფინანსური ოპერაცია მაინც
ვ)არა აქტიური ანგარიში - არცერთი ფინანსური ოპერაცია თვის განმავლობაში
ზ)ნაღდი თანხის შეტანა ანგარიშზე შესაძლებელია შემდეგი საგადახდო პროვაიდერების არხებში: თიბისი ფეი, ოპაა, სილქ როუდ ბანკი, იშბანკი, ლაზიკა კაპიტალი
თ)ვითიბი ბანკის ბანკომატების მდებარეობა https://vtb.ge/ge/about-the-bank/branches-and-atms
ი)ანგარიშზე თანხის ამოწურვის შემთხვევაში არააქტიური ელექტორნული საფულის ანგარიში იხურება 6 თვეში
კ)პოს ტერმინალზე PIN კოდის გარეშე ტრანზაქციის ლიმიტი 50 ლარის
Fee
ელექტრონული საფულე
ელექტრონული საფულე წარმოადგენს წინასწარი გადახდის გამარტივებულ ინსტრუმენტს, სადაც დაცულად შეგიძლიათ შეინახოთ თქვენი თანხები ონლაინ გადახდებისთვის. საფულის მფლობელის მონაცემები დაცულია მისი მომხმარებლის სახელითა და პაროლით. ელექტრონული საფულე იმართება დისტანციური არხებით - მობილური აპლიკაციის, ვებგვერდისა და ბარათების საშუალებით. ფინანსური ტრანზაქციები ელექტრონული საფულის ფარგლებში და მის გარეთ სრულდება ერთჯერადი SMS კოდის გამოყენებით, ან საფულეზე მიბმული საერთაშორისო საგადახდო Visa/Mastercard ბარათების მეშვეობით.
ელ-საფულე საშუალებას გაძლევთ:
 • მარტივად დაგეგმოთ და მართოთ თქვენი ფინანსები;
 • აკონტროლოთ ყოველდღიური ხარჯები;
 • მიიღოთ ფინანსური მომსახურება შეღავათიანი ტარიფებით;
 • ნებისიმიერ დროს მიიღოთ ანგარიშის ამონაწერი და შექმნათ გადახდების საკრედიტო ისტორია;
 • საგადახდო ბარათების მეშვეობით გააკეთოთ ნებისმიერი შენაძენი სავაჭრო ობიექტებში, ელექტრონული კომერციის პლატფორმებზე;
 • ელ-საფულეში ანგარიში შეგიძლიათ გახსნათ GEL, USD, EUR ვალუტებში.
E-Wallet
E-wallet is a simplified prepayment tool where you can safely save your funds for online payments. The wallet owner's/user’s data is protected by its username and password. E-wallet is managed through remote channels - mobile application, website and cards. Financial transactions in and out of the e-wallet are performed using one time SMS passcode (OTP), or via the international payment Visa/Mastercard cards linked to the wallet.
E-wallet allows you to:
 • Plan and manage your funds easily;
 • Manage everyday expenses;
 • Get financial services at special tariffs;
 • Get an account statement at any time and create a payment credit history;
 • Make a purchase with payment cards at shops, e-commerce platforms;
 • Open accounts in GEL, USD, EUR currencies.
საგადახდო ბარათები
პირველი არასაბანკო Visa/Mastercard ბარათები
ფეიუნიქარდის ელექტრონული საფულის ანგარიშიდან გადახდის მარტივი, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი საშუალებაა ფეიუნიქარდ Visa/Mastercard საერთაშორისო საგადახდო ბარათები. ბარათის მისაღებად არ დაგჭირდებათ დამატებითი ანგარიშის გახსნა/იდენტიფიკაციის გავლა ბანკში და/ან სხვა ფინანსურ ინსტიტუტში. ფეიუნიქარდი თავად არის Visa/Mastercard აფილირებული წევრი - ჩვენ გაგიხსნით საფულის ანგარიშს, დაგიმზადებთ საგადახდო ბარათს, ვუზრუნველყოფთ თქვენი საბარათე ოპერაციების მომსახურებასა და კონფიდენციალურობის სრულფასოვან დაცვას.
ფეიუნიქარდ Visa/Mastercard არის წინასწარი გადახდის საერთაშორისო ბარათები და მოქმედებს მსოფლიოს ყველა წერტილში, სადაც შესაძლებელია Visa/Mastercard ბრენდ ბარათების გამოყენება.
ფეიუნიქარდ Visa/Mastercard ბარათებით შესაძლებელია ყველა ტიპის საბარათე ტრანზაქციის გაკეთება: შესყიდვა სავაჭრო ობიექტებში და ონლაინ შოპინგის პლატფორმებზე, ბანკომატიდან თანხის განაღდება, P2P გადარიცხვა.
ფეიუნიქარდ Visa/Mastercard ბარათებით ერთ ინსტრუმენტში გაერთიანებულია საგადახდო ბარათისა და უნიქარდის ბარათის ფუნქციები. საგადახდო ბარათზე მოთავსებულია უნიქარდის ბარათის უნიკალური ნომერი ბარკოდის სახით. ჩვენი ბარათებით ნებისმიერი შესყიდვის ოპერაციისთვის ნებისმიერ ობიექტში საქართველოში და საზღვარგარეთ დაგერიცხებათ უნიქარდის ქულები (უნიქულები). ასევე, ნაღდი ფულით გადახდისას შეგიძლიათ, გააგრძელოთ უნიქარდის ბარათის ბარკოდით და აპლიკაციით უნიქულების დაგროვება ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში.
Payment Cards
The first non-banking Visa/Mastercard cards
PayUnicard Visa/Mastercard international payment cards are an easy, secure and affordable way to make payments from your PayUnicard e-wallet account. You don’t need to open an additional account/complete identification in the bank and/or other financial institution to get the card. PayUnicard is an affiliate member of Visa/Mastercard - we will open a wallet account for you, make a payment card; ensure the service of your card operations and full privacy protection.
PayUnicard Visa/Mastercard are international prepaid cards valid worldwide, where Visa/Mastercard brand cards are accepted.
PayUnicard Visa/Mastercard cards are eligible for all types of card transactions: purchases in shops and online shopping platforms, ATM cash withdrawals, P2P transfers.
PayUnicard Visa/Mastercard cards combine the functions of a payment card and a Unicard card. The unique number of the Unicard card is applied as a barcode on the the payment card. Unicard points (UniPoints) are collected for each purchase made with our cards in any retail object in Georgia and abroad. Moreover, if you pay cash, you can continue to collect Unicard points at our partner companies with the same bar code and/or mobile application.
გადარიცხვები
ფეიუნიქარდის ელექტონული საფულე მჭიდროდაა ინტეგრირებული საქართველოს ფინანსურ და საგადახდო ინფრასტრუქტურასთან. თქვენ გაქვთ საშუალება:
 • ჩარიცხოთ თანხა საფულეზე ნებისმიერი ქართული და უცხოური ბანკის მიმდინარე ანგარიშიდან. ამისთვის დაგჭირდებათ ფეიუნიქარდის ელ-საფულის და კაბინეტის იდენტიფიკატორები. გადარიცხვის დანიშნულება უნდა იყოს „საფულის შევსება“;
 • გადარიცხოთ თანხა ელექტრონული საფულის ანგარიშიდან ნებისმიერი ბანკის ანგარიშზე საქართველოში;
 • განახორციელოთ ბარათებს შორის (P2P) ოპერაციები ვებგვერდიდან.
Transfers
PayUnicard e-wallet is tightly integrated into the financial and payment infrastructure of Georgia. You have the opportunity to:
 • Transfer money from the current account of any Georgian or foreign bank to your wallet. You will need your PayUnicard e-wallet and your PayUnicard account identifiers. The description of the transfer should say "Refill the Wallet";
 • Transfer money from e-wallet account to any bank account in Georgia;
 • Perform from card to card transactions online(P2P).
კომუნალური გადასახადები
ფეიუნიქარდის ვებგვერდზე დაგხვდებათ სხვადასხვა გადასახადის ონლაინ გადახდის საშუალება, მათ შორის, კომუნალური გადასახადებისაც (ბუნებრივი აირი, ელ. ენერგია, წყალი, დასუფთავება).
Utility Bills
On the PayUnicard website you will find various tools for paying various bills online, including utility bills (Gas, Water, Power, Cleaning).

Beneficial Non-Banking
Financial Operations